Foorum – Valdades ja linnades – Suveseminar Viimsi vallas 26.08.2020

26.08.2020 toimus Viimsi vallas MTÜ Polis traditsiooniline suveseminar. Päevakorras oli  Eesti kohaliku omavalitsuse ning regionaalarengu probleemid, arengud Viimsi vallas ning arutatati ka üha keerukamaks muutuvat olukorda Valgevenes.

Seminaril esinesid Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikoolist, Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor, Viimsi Vallavolikogust, Illar Lemetti, Viimsi vallavanem, Andre Sepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Raasiku vallavanem, Eve East Toila vallavanem, IVOL-i juhatuse esimees, Tiiu Aro, Saaremaa Vallavolikogu esimees, Kersten Kattai ning Georg Sootla TLÜ-st, Veiko Sepp TÜ-st, Sulev Mäeltsemees TTÜst, Rivo Noorkõiv Geomediast, ettevõtja Raivo Vare,Heiki Hepner Riigikogust jt.

Koos Viimsi ja tervikuna riigi ning kohaliku omavalitsuse väljakutsetest räägiti ka Eesti V Omavalitsuspäevast, mille teemaks on maaelu- ja regionaalareng koostöös. Erilist tähelepanu pöörati Eesti regionaaltasandi arengu analüüsile ja võimalikele jätkutegevustele. Esinesid nii riigi ja kohaliku omavalitsuse poliitikud kui ka  valdkonna eksperdid.

Sulev Lääne märkis, et koos riigi ja kohaliku omavalitsuse päevaprobleemidele on üha olulisem asuda valdkonna strateegiliste teemade analüüsile ning koos sellega koostada ka vastav tulevikku suunatud arengudokument. Näiteks muutub üha keerukamaks olukord maaelu ning regionaalarenguga. Uuesti tuleks läbi vaadata riigi ning kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotus, arenguhüpet vajab kohaliku omavalitsuse tulubaas, eriti kohalike maksude temaatika, samuti kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluse koostöö võimalused, kaasajastamist vajab kohaliku demokraatia ning tõhusa järelevalve temaatika jne. Lääne jätkas, et paljud olulised teemad on fikseeritud haldusreformiga koos ette valmistatud haldusreformi „tulevikupuus“, haldusreformi eesmärgid ja ajakava, kuid suur osa selles toodust, välja arvatud piiride liitmine, ootab realiseerimist. 

Jan Trei on seisukohal, et üleriigiline omavalitsuste liit peaks jätkama aktiivselt regionaalarengu valdkonna väljakutsetega tegelemist ja omavalitsuspoliitika kujundamist. Trei lisas, et jätkuvalt on aktuaalne teiste Põhjamaade kogemuste tundmaõppimine, sh võiks sarnaselt Soomega läbi vaadata sisulised ning korralduslikud sammud võimalike regionaalsete muudatuste läbiarutamiseks ja elluviimiseks. Saame liidu poolt esitada riigile regionaalarengu väljatöötamise ja kujundamise ettepanekuid riigieelarve läbirääkimiste protsessis, ütles Trei.

pilt

Viimsi vallavanem Illar Lemetti arvates on riigiülene lähenemine omavalitsuste ja regionaalarengu küsimustele väga vajalik ja seda mitte ainult riigi vaid ka erinevate antud valdkonnas tegutsevate liitude jm koostöövormide tasandil. Viimsi vald on kiiresti arenev vald ja arenguküsimuste lahendamisel on hea vahetada kogemusi teiste omavalitsustega. Nii on võimalik kiiresti saavutada parimad tulemused.

Seminaril arutati ka olukorda Valgevenes ning vastu võeti asjakohane toetusavaldus (lisatud). Avalduses märgiti, et suveseminarist osavõtjad toetavad Valgevene rahva püüdlusi ise oma elu korraldada, peavad olukorrast väljapääsuks väga tähtsaks  ausaid ning läbipaistvaid valimisi ning demokraatliku õigusriigi ülesehitamist ning toimivat kodanikuühikonda. Oluliseks peeti ühinemist OSCE 19.08.2020 vastava seisukohaga ning toetati Riigikogu 25.08.2020. aasta avaldust Valgevene demokraatia toetuseks. Avalduses kutsutakse Eesti riigi ning kohaliku omavalitsuse, õppeasutuste, kodanikuühenduste ja teiste institutsioonide esindajaid ning üksikisikuid avaldama oma toetust Valgevene rahva vabaduspüüdlustele ning selle vägivallata võimaldamisele.

Raivo Vare toetas eriti seisukohta, et Eesti ajalooline kogemus, sh veretu vabanemine totalitaarsest võimust koos vaba ühiskonna ülesehitamisega, on üheks heaks näiteks rahva tahte arvestamisest ja elluviimisest, mööndes, et seejuures on oluline ajaloolise ja ka paraku hetkepoliitilise realiteedi võimalikult tark arvestamine.

MTÜ Polis ja partnerite kaaskorraldajateks olid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Viimsi Vald, Tallinna Ülikool, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Üleriigiline Omavalitsusliidu Vanematekogu.

Täiendav teave:

Sulev Lääne, sulev.laane@gmail.com; 5017282

Jan Trei, jan.trei@elvl.ee; 5168806