UUDISED

PRESSITEADE

President Arnold Rüütli tunnustamine ja Eesti VI Omavalitsuspäeva korrralduskomitee koosolek

Lähenev Eesti Vabariigi taastamise 30. aastapäev ning President Arnold Rüütli 93. sünnipäev annab hea aluse tema tegevuse tunnustamiseks. Aeg on ka Eesti VI Omavalitsuspäeva (OVP) korrralduskomitee kokkukutsumiseks. Kohtumine toimub 4.05.2021 kell 12.00 valdavalt Zoomis, korraldajad koos President Arnold Rüütliga on kohal Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, Mare maja, M 218).

President Arnold Rüütel on olnud riigitegelasena ka Eesti kohalike omavalitsuste arengu üks olulisi mõjutajaid, olles seejuures 90. aastate alguse omavalitsusliku staatuse omistamise esindusisik. Seoses Omavalitsuspäeva (OVP) traditsiooni kujundamisega on tema roll olnud märkimisväärne, kusjuures on ta osalenud kõikidel Omavalitsuspäevadel. OVP kui riikliku tähtpäeva tähistamise üheks aluseks ongi 1.10.1990 Muhu vallale ja Kuressaare linnale esimestena Eestis omavalitsusliku staatuse andmine.  OVP ning selle kui riikliku tähtpäeva algatamisel ja traditsiooni arendamisel on Tallinna Ülikoolil ja MTÜ-l Polis koostöös Riigikogu, Valitsuse, kohalike omavalitsuse ja nende liitude, teiste ülikoolide ning kogu koostöövõrgsutikuga olnud väga oluline roll. Arvestades eelnevat otsustas MTÜ Polis juhatus anda President Arnold Rüütlile MTÜ Polis auliikme staatuse ning vastav tunnistus ka 4.05.2021. aasta kohtumisel üle anda. Presidenti õnnitlevad ka Riigikogu esimees Jüri Ratas, ministrid Kalle Laanet ja Jaak Aab, Tallinna Ülikooli valitud rektor Tõnu Viik, Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik ning teised riigi, kohaliku omavalitsuse ja ülikoolide esindajad.

Eesti VI Omavalitsuspäev toimub seekord 26.27.08.2021. aastal Tartus ning selle teemaks on Riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ning rohepööre kui ühine väljakutse. Korralduskomitee koosolekul on päevakorras nii OVP sisulised kui ka korralduslikud küsimused (kohtumise kava lisatud).

Korralduskomitee esimees, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne on seisukohal, et Omavalitsuspäev Tartus on märgilise tähendusega, kuna koos linna ja maakonna esindajate ja teiste koostöövõrgustiku osapooltega on päevakorda võetud ühelt poolt väga aktuaalne sisriiklik teema, st riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö. Viimastel aastatel on selles osas märgata enam partnerlust, kuid mitmed teemad on jätkuvalt aktuaalsed. Praegune epideemia olustik on loonud ka uue olukorra, kus mitmeid varasemaid teemasid tuleb vaadata erineva nurga alt – olgu selleks siis laieneva kaugtööga seoses interneti kättesaadavus kõikjal Eestis või jätkuv regionaalne ebavõrdsus. Omaette valdkond on arusaadavalt ülemaailmse väljakutsena rohepöörde keerukad küsimused ning siin on kavas kaasata aruteludesse ka erakondade juhid. Samuti on igal OVP-l midagi uut ning Tartus on näiteks kavas linnajuhtide ettepanekul lisada OVP kavasse luulepõimikud ja arutelusid sisulisemaks muutvaid töötubasid.  Lääne jätkas, et riigi ja kohaliku omavalitsuse taastamise 30. aastapäeva tähistamine on ajaloolise mälu ning ühiskonna sidususe jaoks väga oluline ning MTÜ Polis juhatuse üksmeelne seisukoht oli tunnustada President Arnold Rüütlit auliikme staatusega, kuna presidendil on erilised teened Eesti Vabariigi ees ja suur panus koostöösse MTÜga Polis.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Nilgas märgib, et OVP on ennast õigustanud ja  uusi arenguid soodustav raamistik. Riigi ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö tugevdamise kõrval aitab sisuteemade läbimõeldus ja ajakohasus luua sidemeid erinevate valdkondade teadlastega. Teadmistepõhisus lubab olla optimistlik, et ühiselt välja töötatud ettepanekud ellu rakenduvad ja aitavad kaasa seatud eesmärkide saavutamisele.

TLÜ Ühiskonnateaduste Insituudi direktor Indrek Grauberg rõhutas koostöövõrgustiku efektiivse toimimise olulisust. Nii ülikool kui ka instituut on pikka aega olnud selle üks koordinaatoreid ja omavalitsuspäev on kujunenud väga heaks platvormiks teadlastele, poliitikutele ja praktikutele ühiskonna oluliste teemade aruteludeks ja võimalike lahendusteede otsimiseks. Grauberg jätkas, et ettevalmistamisel on näiteks ühistöös OVP deklaratsiooni projekti ettevalmistamine. Teemaks on jätkuvalt vajadus ka peale haldusreformi järgida subsidiaarsuse põhimõttest tulenevat riigi kesktasandi ja kohalike omavalitsuste vastastikust tasakaalustatud rollijaotust ning anda piirkondlikule arengule ja selle strateegilisele planeerimisele uus arengutõuge. Mööda ei pääse ka vajadusest uues olukorras mõelda tegevuste rahastamisega seonduvatele küsimustele. Väga hea on tõdeda, et ka paljud üliõpilased on OVP ideed omaks võtnud ning koos sellega esitanud mitmeid ideid, kuidas omavalitsust inimestele arusaadavamaks ja lähedasemaks muuta.

Kohtumine on jälgitav Zoomis

Täpsem teave:

Sulev Lääne, Sulev.Laane@gmail.com; 5017282

Tulemas Foorum Zoomis

8.03.2021 kell 15.00 algab zoomis foorum teemal “Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel – 30 aastat.”

Omavalitsuspa╠łev2017-3720

Foorumi 08.03.2021 kava

1_1_48366442

Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel – 30 aastat

FOORUM Zoomis, 8.03.2021
Pühendatud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale, märgitakse Eerik-Juhan Truuväli 83. sünnipäev

Elva_vallamaja

Kuidas seljatada tuleviku väljakutseid?

Marika Saar, Elva abivallavanem;
Eesti Linnade ja Valdade Liidu, kultuuri ja spordi töörühma juht peab oluliseks mineviku mäletamist ja sellest õppimist, kuid rohkem paeluvad mind teemad, kuidas edasi?

Tallinna Ülikooli riigiteaduse tudengite seminarist aines kohalik valitsemine

Neljapäeval, 15. aprillil kogunesid Tallinna Ülikooli riigiteaduste tudengid veebivahendusel mitmete omavalitsusvaldkonna spetsialistidega, et üheskoos kohaliku valitsemise murekohti lahata. Ettekandele tuli viis üliõpilaste seminaritööd.

Riigiteaduste tudengid arutasid seminaris valdkonna spetsialistidega võimalikke lahendusi kohaliku valitsemise murekohtadele

https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/riigiteaduste-tudengid-arutasid-seminaris-valdkonna-spetsialistidega

Polise liikme magistritöö pälvis kõrge tunnustuse

MTÜ Polise liikme, suvel Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistriõppe lõpetanud Hannes Nageli Tallinna Raestipendiumi pälvinud magistritöös „Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis – juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel“ uuriti omavalitsuse toimetulekut kriisides otsustamisel.