Uudis – 7

Omavalitsuspäeval heaks kiidetud deklaratsioon rõhub riigi ja omavalitsuste partnerlusele

26. ja 27. augustil Tartus toimunud Eesti VI Omavalitsuspäeval vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni eesmärgiks on algatada arutelu ja teha ettepanekuid nüüdisaegse valitsemiskorralduse muutmiseks, kus kesksel kohal oleks partnerlus ja koostöö.

Deklaratsiooniga taotletakse valdkondade ülest- ja vahelist mitmekihilisust, erinevate osapoolte ühiste huvide ja eesmärkide ühistamise praktilist vajadust. Muuhulgas soovitakse otsida lahendusi, mis võimaldavad ühiste eesmärkide suunas liikuda ja probleeme lahendada partnerluse põhimõttel ja teineteist vastastikku võimestades, sealjuures omavalitsus ei saa selles kontekstis jääda e-Eesti arendamisel tagaplaanile, vaid ka e-omavalitsust tuleb samaväärselt riigi kesktasandiga arendada.

„Saame aru, et praeguses olukorras on muudatuste läbiviimine möödapääsmatu. Muutmise kesksus saab olla partnerluse koosloome. Koostööd omavalitsuste ja riigi vahel on suisa hädavajalik muuta ajaga järjest paremaks. Deklaratsiooni eesmärk ei ole kindlasti mitte selgitada, mis on õige või vale, vaid üritame üheskoos leida lahendusi, mida on võimalik ka praktikas päriselt ellu viia,“ sõnas MTÜ Polis president Sulev Lääne.

Dokumendis on ka välja toodud vajadus kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia suurendamisele, seda rõhutas sel nädalal ka riigikontrolör Janar Holm.

„Mõtted, mis on Omavalitsuspäeva deklaratsiooni kirja pandud, on aktuaalsed ja omavalitsuste jaoks olulised. Olgu selleks kohaliku omavalitsuse tugevdamine ja finantsautonoomia suurendamine. Järgmise sammuna oleks meil koostöös riigiga vaja kujundada plaan, kuidas deklaratsioonis tehtud ettepanekud praktikas ellu viia. Eesti Linnade ja Valdade Liit saab anda oma panuse, võttes olulised punktid deklaratsioonist ning viia need riigieelarve läbirääkimiste töölauale keskvalitsusega,“ sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

„Muutust on vaja, see on selge. On oluline tugevdada riigi kesktasandi ja kohalike omavalitsuste vastastikust tasakaalustatud rollijaotust ülesannete täitmisel lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest. Samuti peame edasi arendama olemasolevaid ja looma uusi riigi keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste partnerlust võimaldavaid kanaleid ning andma piirkondlikule arengule ja selle strateegilisele planeerimisele uus arengutõuge,” sõnab Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor Kersten Kattai.

Traditsiooniliselt kiidavad Omavalitsuspäeval osalejad igal aastal heaks ühiste seisukohtadega pöördumise Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Eesti Linnade ja Valdade Liidule, teistele avaliku võimu institutsioonidele ja ülikoolidele.

Lisainfo:
Sulev Lääne
MTÜ Polis president
Mob: 5017282
E-mail: sulev.laane@tlu.ee

Link deklaratsioonile: https://polismtu.ee/foorumid/omavalitsuspaevad/vi-omavalitsuspaev